کالوکیشن های فعل Keep

فعل Keep

در پست های قبل با کالوکیشن فعل های مختلفی از جمله Go و Do آشنا شدیم در ادامه کالوکیشن میخواهیم با کالوکیشن های فعل Keep آشنا شویم.

فعل Keep نیز جزوء افعال مهم و کاربردی در زبان انگلیسی حساب می شود و بخودی خود به معنی (نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، ادامه دادن، جلوگیری کردن) است.

کالوکیشن های فعل Keep

عبارت معنی
keep a diary ثبت و یادداشت وقایع روزانه در دفتر خاطرات
keep a journal ثبت و یادداشت وقایع روزانه در دفتر خاطرات
keep a promise به قول و وعده خود عمل کردن، سر قول خود بودن
keep a secret راز نگه داشتن، محرم اسرار بودن
keep calm آرام و خونسرد بودن، عصبانی نشدن
keep cool آرام و خونسرد بودن، عصبانی نشدن
keep quiet ساکت و بی سروصدا بودن (ماندن)
keep control آرام بودن و حفظ کنترل خود
keep in touch در تماس بودن (با اشخاص)
keep in mind! یادت باشه! به ذهنت بسپار!
keep the change بقیه اش مال خودت! {خطاب به راننده تاکسی، پشخدمت رستوران و…}
keep someone’s place دانستن موقعیت و جایگاه شخص
keep an appointment حضور پیدا کردن، شرکت کردن در یک ملاقات
keep a law حفظ و برقراری قانون

طریقه بکارگیری کالوکیشن فعل Keep در جمله

 

فعل Keep

 

 

I keep a diary and write in it every day.

من وقایع را در دفتر خاطراتم ثبت میکنم و همه چیز در روز رو یاداشت میکنم.

 Can I trust you to keep a promise?

من میتونم بهت اعتماد کنم که سر قولت بمونی؟

Can I trust you to keep a secret?

میتونم بهت اعتماد کنم که راز رو نگهداری پیش خودت؟

Keep calm and carry on.

خونسرد باش و ادامه بده.

The police failed to keep control of the crowd.

پیلس در آرام کردن و  کنترل شلوغی ها شکست خورد.

Keep in touch by writing me letters.

با نوشتن نامه با من در تماس باش

We must keep quiet because the baby is sleeping.

ما باید ساکت باشیم چون بچه خوابیده است.

John kept Jane’s place in the queue.

جان موقعیت جغرافیای جین در صف میدونست کجاست

The waiter was good, shall we let him keep the change?

پیشخدمت خوبی بود، میشه اجازه بدیم بقیه پول مال خودش باشه؟


برای شنیدن تلفظ کالوکیشن ها و جمله ها فایل زیر را دانلود کنید.

 

دانلود فایل تلفظ کالوکیشن ها

رمز فایل : wikiwook.ir

 

به امید فردایی روشن

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *