کالوکیشن های فعل Get

فعل Get

در پست های قبل با کالوکیشن های Go و Do آشنا شدیم و در این پست با فعل Get و کالوکیشن های آن که بسیار هم مهم و کاربردی آشنا میشویم.

در مواقعی استفاده میشود که ما بخواهیم درباره گرفتن و دریافت کردن چیزها و یا  اثرپذیری عواطف و احساسات و …صحبت کنیم. معنی آن بخودی خود به معنی “رسیدن،گرفتن،فهمیدن،کسب کردن” است.

فعل Get

کالوکیشن های فعل Get

انگلیسی

معادل فارسی

get a job

بیدا کردن یک شغل

get a shock

شوکه شدن

get angry

عصبانی شدن

get upset

ناراحت شدن

get ready

آماده شدن

get worried

نگران شدن

get depressed

افسرده شدن

get frightened

ترسیدن

get lost

گم شدن

get married

ازدواج کردن

get divorced

طلاق گرفتن

get home

به خانه رسیدن

get nowhere

به جایی نرسیدن

get drunk

مست شدن

get pregnant

 حامله/باردار شدن

get started

شروع کردن

get wet

خیس شدن،خیس کردن

get the point

نکته / موضوع را فهمیدن

get the message

پیام را دریافت کردن

get the impression

 متاثر شدن، تاثیر پیرفتن

get the sack

از کار اخراج شدن


طریقه بکارگیری کالوکیشن فعل Get در جمله

 

 

فعل Get

 

I understand, I get the message.

من فهمیدم ، من پیام را دریافت کردم.

John got the sack from his job this morning.

جان امروز صبح از سرکار اخراج شد.

I hope I get the job.

من امیدوار که شغل بتونم پیدا کنم

Sadly, we are getting divorced.

متاسفانه ما از هم طلاق گرفتیم

The first thing I do in the morning is get dressed.

اولین چیزی که هر صبح انجام میدهم آماده شدن است.

She got drunk and fell over.

او مست کرده بود و زمین خورد.

I can’t wait to get home.

نمیتونم برای رسیدن به خونه صبر کنم.

The boys got lost in the woods.

پسر ها در جگل گم شده بودن.

John and Jane are getting married.

جان و جین باهم ازدواج کردن.

I am getting nowhere with this math’s problem.

من با این مسئله ریاضی من جایی نخواهم رسید.

You need to get permission to enter this office.

شما نیاز به اجازه برای وارد شدن به دفتر کار دارید.

We need to get ready for our holiday.

شما نیاز دارید تا برای روز مقدس ما آماده شید.

You get wet in the rain.

شما در باران خیس میشوید.


 

برای شنیدن تلفظ کالوکیشن ها و جمله ها فایل زیر را دانلود کنید.

 

دانلود فایل تلفظ کالوکیشن ها

رمز فایل : wikiwook.ir

 

به امید فردایی روشن.

 

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *