متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول / ویکی ووک

در مطلب قبلی قست اول متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی را باهم خواندیم در این مطلب میخواهیم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم  را باهم بخوانیم.

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم

 

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم / ویکی ووک

 

Stance and Body Movements

Good posture shows confidence. Stand firmly. Too much movement can be distracting to your listeners.

You normally hold your arms along your sides. To emphasize main points, you’ll want to use movements that are slow and careful but look natural.

Be aware of habits you might have like crossing your arms, leaning against a wall, or tapping a pen. This might also be distracting to your audience or might tell them that you are uninterested or unconfident.

Practice your speech in front of a mirror to check your way of presentation and body movements and change them if necessary. Try many different ways to find a comfortable balance of gestures to use in front of an audience.

طرز ايستادن و حركات بدن

صحيح ايستادن، نشان دهنده ی اعتماد به نفس است. محكم بايستيد. حركات بيش از حد ممكن است حواس شنوندگان را پرت كند.

طبيعتا در هنگام ايستادن دستان خود را در كنار بدن قرار مي‌دهيد. براي تاكيد بر روي نكات مهم، از حركاتي استفاده كنيد كه آهسته و دقيق و در عين حال طبيعي باشند.

به عاداتي كه شاید داشته باشيد، توجه كنيد؛ مثل دست به سینه بودن، تكيه دادن به ديوار يا با خودكار به جايي ضربه زدن. اين كارها نيز مي‌توانند حواس مخاطبان شما را پرت كنند يا به آنها بگويند كه شما بي‌علاقه يا دستپاچه‌ايد.

سخنراني خود را در مقابل آينه تمرين كنيد تا نحوه ی اجرا و حركات بدن خود را بررسي كرده و در صورت لزوم آنها را تغيير دهيد. شيوه‌هاي متفاوت زیادی را مورد آزمايش قرار دهيد تا به یک توازن راحتی از حركات و ژست‌ها برسيد و همان را در برابر حضار به كار ببريد.

Facial Expressions

Friendly facial expressions help to a warm and positive relationship with your audience. A smile on your face lets them know that you are human and trustworthy, giving them more reasons to accept your ideas. Expressions on your face show the mood of your speech and keep the audience involved.

حالات چهره

وجود صميميت در حالت و حركات چهره‌ كمك مي‌كند تا رابطه‌اي گرم و مثبت با مخاطبان خود بوجود آوريد. لبخندی كه شما به چهره داريد به مخاطب مي‌فهماند كه شما يك انسان و قابل اعتماديد، و بدين ترتيب به آنان دلیل بیشتری می دهد كه نظرات شما را بپذيرند. حالات روی چهره ی شما بيانگر حال و هواي سخنان شماست و مخاطبتان را مشغول درگیر می کند.

معنی لغات متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم

definition mean word rows
In a strong way به طور محکم و استوار firmly ۱
Take somebody’s attention away from something حواس کسی را پرت کردن distract ۲
Give special importance to something تاکید کردن emphasize ۳
A movement of your hands, arms or head that shows how you feel or think ژست، حرکات دست و سر gesture ۴
A look on the face حالت چهره، عبارت expression ۵
The way something makes you feel حالت روحی mood ۶

 

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *