متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول / ویکی ووک

در مطلب قبلی قست اول متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی را باهم خواندیم در این مطلب میخواهیم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم  را باهم بخوانیم.

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم

 

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم / ویکی ووک

 

Stance and Body Movements

Good posture shows confidence. Stand firmly. Too much movement can be distracting to your listeners.

You normally hold your arms along your sides. To emphasize main points, you’ll want to use movements that are slow and careful but look natural.

Be aware of habits you might have like crossing your arms, leaning against a wall, or tapping a pen. This might also be distracting to your audience or might tell them that you are uninterested or unconfident.

Practice your speech in front of a mirror to check your way of presentation and body movements and change them if necessary. Try many different ways to find a comfortable balance of gestures to use in front of an audience.

طرز ایستادن و حرکات بدن

صحیح ایستادن، نشان دهنده ی اعتماد به نفس است. محکم بایستید. حرکات بیش از حد ممکن است حواس شنوندگان را پرت کند.

طبیعتا در هنگام ایستادن دستان خود را در کنار بدن قرار می‌دهید. برای تاکید بر روی نکات مهم، از حرکاتی استفاده کنید که آهسته و دقیق و در عین حال طبیعی باشند.

به عاداتی که شاید داشته باشید، توجه کنید؛ مثل دست به سینه بودن، تکیه دادن به دیوار یا با خودکار به جایی ضربه زدن. این کارها نیز می‌توانند حواس مخاطبان شما را پرت کنند یا به آنها بگویند که شما بی‌علاقه یا دستپاچه‌اید.

سخنرانی خود را در مقابل آینه تمرین کنید تا نحوه ی اجرا و حرکات بدن خود را بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را تغییر دهید. شیوه‌های متفاوت زیادی را مورد آزمایش قرار دهید تا به یک توازن راحتی از حرکات و ژست‌ها برسید و همان را در برابر حضار به کار ببرید.

Facial Expressions

Friendly facial expressions help to a warm and positive relationship with your audience. A smile on your face lets them know that you are human and trustworthy, giving them more reasons to accept your ideas. Expressions on your face show the mood of your speech and keep the audience involved.

حالات چهره

وجود صمیمیت در حالت و حرکات چهره‌ کمک می‌کند تا رابطه‌ای گرم و مثبت با مخاطبان خود بوجود آورید. لبخندی که شما به چهره دارید به مخاطب می‌فهماند که شما یک انسان و قابل اعتمادید، و بدین ترتیب به آنان دلیل بیشتری می دهد که نظرات شما را بپذیرند. حالات روی چهره ی شما بیانگر حال و هوای سخنان شماست و مخاطبتان را مشغول درگیر می کند.

معنی لغات متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم

definition mean word rows
In a strong way به طور محکم و استوار firmly 1
Take somebody’s attention away from something حواس کسی را پرت کردن distract 2
Give special importance to something تاکید کردن emphasize 3
A movement of your hands, arms or head that shows how you feel or think ژست، حرکات دست و سر gesture 4
A look on the face حالت چهره، عبارت expression 5
The way something makes you feel حالت روحی mood 6

 

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *