کالوکیشن های فعل Save

فعل Save

در پست های قبل با کالوکیشن فعل های مختلفی از جمله Go و Do آشنا شدیم در ادامه کالوکیشن میخواهیم با کالوکیشن های فعل Save آشنا شویم. فعل Save یکی دیگر از فعل هاست که کالوکیشن های کاربردی در زبان انگلیسی دارد و بخودی خود معنی (ذخیره کردن،پس انداز کردن،نگه داشتن) است. کالوکیشن های فعل […]

ادامه مطلب...