متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سیاره‌ی زمین قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت چهارم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت سوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت دوم متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول / ویکی ووک

در مطلب قیل گفتیم که مطالعه متن کوتاه انگلیسی یکی از مهمترین راه یادگیری زبان است، از همین رو در این مطلب متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول را باهم میخوانیم.

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول

 

متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول / ویکی ووک

 

Whether for an audience of 50 or an audience of 1, fear and embarrassment about speaking to people can be controlled. Public speaking is a skill that everyone can learn with practice. Learn how to speak with confidence, and make your presentation interesting by using the communication power tools below.

چه برای 50 مخاطب چه برای یک نفر ، ترس و خجالت درباره سخنرانی برای مردم می تواند کنترل شود. سخنرانی مهارتی است که همه می‌توانند با تمرین، آن را بیاموزند. با استفاده از ابزار ارتباطی زیر، یاد بگیرید که چطور با اعتماد به نفس صحبت کنید و اجرای خود را جالب توجه کنید.

Eye Contact

Good eye contact helps your audience feel more relaxed and builds confidence in your speaking ability. Keep eye contact by knowing your speech so well that you need to have a quick look at your notes only from time to time. Find a few friendly faces in the audience that react to your message and concentrate on giving your speech to them. Keep eye contact for four to five seconds at a time, and then move to someone else.

ارتباط چشمی

یک ارتباط چشمی خوب کمک می‌کند مخاطب شما احساس آرامش بیشتری نماید و در توانایی‌هایی صحبت کردن شما نیز اعتماد به وجود می‌آورد. ارتباط چشمی خود را (پیوسته) حفظ کنید به این شکل که آنقدر بر متن سخنرانی خود تسلط داشته باشید که فقط هرازگاهی نیاز به نگاه کردن به متن خود پیدا کنید.چند چهره ی صمیمی را که به سخنان شما واکنش نشان می‌دهند، در بین حضار پیدا کنید و سخنرانی خود را با تمرکز بر روی آنان انجام دهید. در هر نوبت، ارتباط چشمی خود را چهار تا پنج ثانیه حفظ کنید و سپس به سراغ شخص دیگری بروید.

معنی لغات متن کوتاه انگلیسی درباره‌ی سخنرانی قسمت اول

definition mean word rows
Group of people watching or listening to something مخاطب audience 1
State of being ashamed of something خجالت، دستپاچگی embarrassment 2
Relating to all people عمومی، مردم، در ملا عام public 3
A belief in your own ability اعتماد به نفس confidence 4
A talk that gives information on a special subject سخنرانی، آموزشی، ارائه (مطلب) presentation 5
Give all your attention to something تمرکز کردن – تمرکز concentrate 6
میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *