داستان انگیزشی شماره 62 – پل

داستان انگیزشی شماره 62 - پل / ویکی ووک

زبان و رفتار مت می تواند دو برادر از یک خون را از هم جدا کند یا آن ها را دوباره به هم برساند، و چقدر زیباست که با رفتار خود بیاییم دو نفر که به هر دلیل با هم مشکل دارند رو بهم برسونیم، در این مطلب داستان انگیزشی شماره 62 را باهم میخوانیم […]

ادامه مطلب...