یادگیری زبان انگلیسی با سبکی متفاوت

زبان انگلیسی ،

یادگیری زبان انگلیسی با شکل و جمله میتواند لذت بخش باشد از همین رو میخواهیم با بسط دادن الفبای زبان انگلیسی به الفبای خوشبختی ، الفبای انگلیسی را به خوبی فرا بگیریم و از جملات زیبای این الفبای خوشبختی در زندگی استفاده کنیم.

الفبای انگلیسی -الفبای خوشبختی

A : Acceptable

الفبای انگلیسی accept

 

Accept others for who they are and for the choices they’ve made even if you have difficulty understanding their

beliefs , motives or action

معنی جمله :

پذیرا باشید

دیگران را همانگونه که هستند و اعتقاد دارند بپدیرید ، حتی اگر با باورها ، انگیزه ها و اعمالشان مشکل دارید

B : Break away

breake away رها شوید

 

Break away from everything that stand in the way of what you hope to accomplish with your life

معنی جمله :

رها سازید

خود را از تمام چیز های که مانع رسیدن شما به اهدافتان در زندگی میشود رها سازید.

C : create

 الفبای انگلیسی creative

 

Create a family of friends whom you can share your hopes , dream , sorrows and happiness with

معنی جمله :

خلق کنید

خانواده ای از آن دسته از دوستانتان خلق کنید که بتوانید امیدها ، آرزو ها ، ناراحتی ها و شادی هایان را با آنها شریک شوید.

D : Decide

decide الفبای خوشبختی

 

Decide that you’ll be successful and happy come what may and good things will find you . the roadblocks are only minor obstacles along the way

معنی جمله :

تصمیم بگیرید

تصمیم بگیرید که هر اتفاقی هم بیوفتد ، در زندگی باز هم موفق باشید . در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا میکند . مشکلات و سختی ها تنها موانعی جزئی در راه هستند.

E : Explore

الفبای خوشبختی explore

 

Explore and experiment. the world has much to offer and you have much to find out. every time you try something new

you’ll learn more about it

معنی جمله :

کشف کنید

کشف و آزمایش کنید. دنیا چیز های زیادی برای کشف شدن دارد و شما قادرید چیزهای زیادی را کشف کنید. هر زمان که چیز جدیدی را امتحان میکنید ، خودتان را بیشتر خواهید ساخت.

F : Forgive

forgive الفبای خوشبختی

 

Forgive and forget.Grudges only weigh you down and inspire unhappiness and grief. soar about it and remember that everyone may make mistakes

معنی جمله :

ببخشید

ببخشید و فراموش کنید. کینه فقط شما را سنگین تر میکند و غصه به همراه دارد. آنرا پشت سر بگذارید و بخاطر داشته باشید که هرکسی امکان دارد اشتباه کند.

G : Grow

grow الفبای خوشبختی

 

Abandon your bad feeling and habits and you won’t let them stand in your way to reach your goals

معنی جمله :

رشد کنید

عادات و احساسات بد خودرا ترک کنید و هرگز اجازه ندهید تا مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان نشود.

H : Hope

الفبای خوشبختی hope

Hope for the best and never forget that anything is possible as long as you trust God and remain dedicated to your tasks

معنی جمله :

امیدوار باشید

به بهترین چیزها امید داشته باشید و هرگز فراموش نکنید که هرکاری ، تا زمانی که بر خدا توکل کنید و در کارهایتان پشتکار داشته باشید ، امکان پذیر است.

معنای کلمات سخت و کلیدی

انگلیسی                                                   معادل فارسی

difficulty                                               سختی ، دشواری

understanding                                      فهم ، ادارک ، هوش

beliefs                                                  باور ، عقیده

motives                                                انگیزه

accomplish                                           انجام دادن ، صورت گرفتن

sorrows                                               سوگ ، غم ، غمگین کردن

happiness                                            خوشحالی ، خوشی

roadblocks                                           وسیله انسداد جاده

experiment                                          تجربه کردن

forget                                                  فراموش کردن

grudge                                                 بی میلی ، اکراه ، لج

mistake                                                اشتباه ، اشتباه کردن

abandon                                              ترک کردن بدون قصد بازگشت

habits                                                  عادت داشتن

reach                                                   بدست آوردن

dedicate                                              اهداء کردن ، وقف کردن

remain                                                 ماندن

possible                                                امکان پذیر بودن

 

ادامه حروف الفبا در پست های بعدی

همراه ما باشید.

منبع : تبیان

میتوانید این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید