چه غذاهایی به DNA آسیب می رساند؟

DNA

برای کمک به حفاظت از ماده وراثتی ( DNA ) مصرف بعضی از ترکیبات شیمیایی گیاهی ( فیتوکمیکال ) را که می‌تواند به شما ضرر برساند، کاهش دهید. باید این امر را جدی گرفت زیرا  به‌محض اینکه فیتوکمیکال مانند پسورالن فعال شود، به‌طور مخرب به دی ان ای حمله‌ور‌می شود. در ادامه غذاهایی را که […]

ادامه مطلب...