کودکان کی و چگونه زبان باز می کنند؟

کودکان کی و چگونه زبان باز می کنند؟ / ویکی ووک

کودکان هنگامی که زبان باز می کنند از آنچه قبلا بودند شیرین تر و خواستنی تر می شوند  به همین دلیل  والدین برای زبان باز کردن و به حرف آمدن کودک خود لحظه شماری می کنند. مکانیسم حرف زدن و زبان باز کردن انسان خود از عجایب خلقت است. این که چگونه با حرکات زبان […]

ادامه مطلب...